Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/2019 оны 12 р сарын 02 - ээс    12 р сарын 06  ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 12 сарын 02 өдөр 12 сарын 03 өдөр 12 сарын 04 өдөр 12 сарын 05 өдөр 12 сарын 06 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.049 0.044 0.044 0.043 0.038
14 цагийн хэмжилт 0.039 0.040 0.044

0.038

0.041
20 цагийн хэмжилт 0.068 0.071 0.079 0.078 0.079
MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 12 сарын 02 өдөр 12 сарын 03 өдөр 12 сарын 04 өдөр

12 сарын 05 өдөр

12 сарын 06 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.029 0.024 0.041 0.041 0.030
14 цагийн хэмжилт 0.028 0.036 0.028 0.023 0.028
20 цагийн хэмжилт

0.040

 

0.050 0.056 0.058 0.057
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ10 тоосонцор                    /мкг/м3/          
8 цагийн хэмжилт          
MNS 4585 :2016 стандарт 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100