Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/2019 оны 4-р сарын 19-аас    4-р сарын 25-ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 4 сарын 19 өдөр 4 сарын 22 өдөр 4 сарын 23өдөр 4 сарын 24 өдөр 4 сарын 25 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.014 0.018 0.015 0.008 0.003
14 цагийн хэмжилт 0.012 0.019 0.003

0.004

 
20 цагийн хэмжилт 0.039 0.032 0.012 0.010  
MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 4 сарын 19өдөр 4 сарын 22өдөр 4 сарын 23 өдөр 4 сарын 24 өдөр 4сарын 25өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.013 0.005 0.005 0.010 0.003
14 цагийн хэмжилт 0.008 0.014 0.008 0.005  
20 цагийн хэмжилт

0.019

 

0.025 0.016 0.011  
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ10 тоосонцор                    /мкг/м3/          
8 цагийн хэмжилт          
MNS 4585 :2016 стандарт 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100