Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/2019 оны 2-р сарын 13-аас    2-р сарын 19-ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 2 сарын 19 өдөр 2 сарын 13 өдөр 2 сарын 14 өдөр 2 сарын 15 өдөр 2 сарын 18 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.060 0.095 0.061 0.060 0.068
14 цагийн хэмжилт   0.022 0.021

0.016

0.020
20 цагийн хэмжилт   0.067 0.058 0.078 0.062
MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 2 сарын 19 өдөр 2 сарын13 өдөр 2 сарын 14 өдөр 2 сарын 15 өдөр 2сарын 18 өдөр
8 цагийн хэмжилт   0.049 0.044 0.053 0.050
14 цагийн хэмжилт   0.050 0.046 0.039 0.067
20 цагийн хэмжилт   0.044 0.057 0.047 0.057
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ10 тоосонцор                    /мкг/м3/          
8 цагийн хэмжилт          
MNS 4585 :2016 стандарт 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100